Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Архива

 
 
 • Проект за централен пречистителен уред кај Вртојбица

  21.03.2016

  Во март 2016 година е завршен проектот за реализација на механички и електрични инсталации во објектот ЦЧН Нова Горица со капацитет од 50.500 PE.
  Повеќе за...
   
 • Словенска цеста во Љубљана

  09.05.2015

  Во ноември 2014 година, како подизведувач на компанијата ХНГ д.о.о. во рамките на реновирањето на Словенска цеста во Љубљана, започнавме со изведба на реконструкцијата на јавниот водовод на подрачјето меѓу Шубичева улица и Госпосветска цеста.
  Повеќе за...
   
 • Проект Drinkadria

  01.04.2015

  Испорака и монтажа на мерачи на проток и мерачи на притисок или ниво, опрема за телеметрија и GPRS-пренос на податоци од мерни точки до системот SCADA со негова надградба во рамките на проектот Drinkadria.
  Повеќе за...
   
 • Хидрантна мрежа на тунелот Лочица

  03.11.2014

  Во ноември 2014 година во ЦМЦ Екокон д.о.о., како водечки партнер заедно со ЦВП инженеринг д.о.о., почнавме изградба на хидрантна мрежа, пумпна станица и LED-показатели во тунелот со два отсека Лочица (приближно 750 m секој тунел) на делницата AC Вранско - Благовица.
  Повеќе за...
   
 • Систем за наводнување Калце - Накло

  21.03.2013

  Во пролетта 2013 година ја изведовме надградбата на системот за наводнување Калце Накло. Ги изведувавме механичките и електричните работи за приближно 12 км нови цевководи PEHD (d450-d90) и на постојниот објект за црпење / филтрирање го надградивме со електромеханичка опрема со соодветен капацитет.
  Повеќе за...
   
 • Обнова на техниката во базенот Тиволи

  01.07.2012

  Заедно со партнерската компанија DARRTECH doo успешно ја завршивме првата фаза од проектот за реновирање на техниката во базенот на покриениот училиштен базен во Тиволи. Работите опфаќаа комплетно реновирање и замена на инсталациите за притисок, претекување и одводнување, компензациски сад и миење на базенот, замена на филтрацијата и комплетен систем за контрола, анализа и подготовка на водата во базените.
  Повеќе за...
   
 • Обнова на хидрантната мрежа во тунелот Каравнке

  16.09.2011

  На почетокот на август 2011 година ЦМЦ Екокон д.о.о., како водечки партнер заедно со компанијата Комуналне градње Гросупље доо, почна со обнова на хидрантната мрежа надвор и во тунелот Караванке.
  Повеќе за...
   
 • Стакларница Храстник

  15.08.2009

  Во Стакларница Храстник испорачавме и изведовме инсталација на системот Victaulic за ладна и технолошка вода.
  Повеќе за...
   
 • Заштита на изворот на вода Мрзлек

  16.07.2009

  Во 2009 година учествувавме во реализацијата на важниот проект „Заштита на изворот на вода Мрзлек и снабдување на населението со вода за пиење од Трновско - Бањашка Планота, Горишка Брда и Випавската Долина“ ...
  Повеќе за...
   
 • Литострој Улитки д.о.о.

  18.06.2009

  Изведба на системот за ладење за новите печки за термичка обработка на леани легури со помош на технологијата Victaulic за спојување на цевки и фазонски парчиња.
  Повеќе за...
   
 
12
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk