Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Заштита на изворот на вода Мрзлек

Заштита на изворот на вода Мрзлек

16.07.2009

Во 2009 година учествувавме во реализацијата на важниот проект „Заштита на изворот на вода Мрзлек и снабдување на населението со вода за пиење од Трновско - Бањашка Планота, Горишка Брда и Випавската Долина" ...

Проектот ги поврза Општина Нова Горица, Општина Брда и Општина Ајдовшчина, а беше кофинансиран со грант од Кохезивниот фонд на Европската Унија. Вкупната вредност на споменатата група проекти беше оценета на 37,3 милиони евра. Кохезиониот фонд учествуваше во финансирање со 13,6 милиони евра, а преостанатиот износ од 23,7 милиони евра беше покриен од државните и од општинските буџети. До средината на 2012 година, кога проектот беше завршен, беа изградени постројки за пречистување на водата во Хубељ, беше надградена водоводната и пречистителна станица во Мрзлек, беа реконструирани или повторно изградени околу 75 километри цевководи и 11,5 километри канализациски систем.

Во рамките на проектот ни беше доверена технолошката модернизација на пумпната станица и на водоводниот центар Мрзлек. Во рамките на тоа ги заменивме постојните пумпи со потопна номинална моќ од 136 kW. Новите цевководи се споени со спојки Victaulic без заварување. Спојките Victaulic не овозможуваат само побрза монтажа туку и поедноставно одржување на пумпите. Користејќи го системот „Depend-O-Lok", ова беше прв ваков проект на Victaulic на европска територија.

Технолошката модернизација на водоводот, исто така, бараше модернизација на електронската регулација и надградба на контролата на песочните филтри на водата за пиење преку контролорите и контролните системи. Во рамките на проектот изработивме нови дистрибутивни електронски кутии и заедно со партнерите наместивме модерна апликација SCADA за новиот и стариот водовод МРЗЛЕК.

На песочните филтри за новиот водовод ги заменивме пневматските погони на вентилите со електромоторни погони AUMA. Новите погони се помалку чувствителни на влага и се посигурни во работењето. На водоводот изведовме монтажа на системот за оксидација на вода со озон за дезинфекција на водата за пиење. Новите озонатори имаат дизајн на контејнери. Озонираната вода со PVC-инсталација ја однесовме до два дезинфекциска базена. Испорачани се и вградени шест магнетни индуктивни мерачи (од DN 250 до DN 350) на протокот на вода на производителот ABB за контрола на протокот и потрошувачката на вода.

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk