Постигнатите резултати и довербата на деловните партнери нè обврзуваат секогаш да изведуваме напредни решенија.

 
 
 
 
 
 

Вработени

Директор:

Кирил Жабоков, дипл.маш.инж

Комерција:

Игор Ивановски дипл.маш.инж

Вањо Теневски гр. тех

Тони Петрушевски дипл.маш.инж

Симон Јованов м-р. инж. арх

Мими Прочкова дипл.ел.инж

Влатко Николовски зем.инж

Сервис и одржување:

Стојанче Насев, ел.тех

Ристе Симоновски ел.тех

Магацин:

Сашо Јаневски

Сотир Георгиевски

Зоран Јаневски

Финансии и човечки ресурси:

Силвана Неловска дилп. ек.

Сметководство:

Јасмина Урдаревиќ ек. тех.

Катерина Ѓорѓиевска дилп. ек.

Јавни набавки и администрација:

Елена Трпчева дипл. ек.

Оливера Василевска-Данев дипл. ек.

Технички персонал:

Весна Антониевиќ

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk