Остварените резултати и довербата на нашите деловни партнери не обврзуваат да секогаш имплементираме најдобри решенија.

 
 
 

Назив на фирма:  ЦМЦ ГРОУП доо Скопје

Адреса:                  ул. Борис Трајковски бр.280

Телефон:               02 3 130 285; 02 3 130 293; 02 3 298 503

Факс:                      02 3 130 285

Управител:            Драганчо Ковачев

Жиро сметки:

210051367840188 - НЛБ банка АД Скопје

300000000263003 - Комерцијална банка АД Скопје

530010100902146 - Охридска банка АД Скопје

380716713700117 - Прокредит банка АД Скопје

500000001124936 - Стопанска банка АД Битола

                                               

Даночен број:          MK 4030996170811

Матичен број:          5136784

Регистерски број:      4836076176

Шифра на дејност:    46.90

 

 

Жиро сметки за странство:

Bank account:   210 300000070966

SWIFT:                TUTN MK 22XXX

IBAN:                  MK07210 300000070966

Bank:                   NLB banka AD Skopje

-------------------------------------------------------------------------- 

Bank account:   14 701 0006644.0

SWIFT:               OHRDMK22

IBAN:                  MK07530901000664450

Bank:                  Ohridska banka AD Skopje

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk