Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Хидрантна мрежа на тунелот Лочица

Хидрантна мрежа на тунелот Лочица

03.11.2014

Извршувањето на работите е добиено врз основа на изборот на јавниот тендер на инвеститорот Дарс д.д. Нашата компанија, во рамките на електромеханичките инсталациски работи ги изведе сите електромеханички инсталациски работи за имплементација на новата хидрантска мрежа со пумпната станица и системот на Led-показатели со индукциски тип насочување.

Целата должина на хидрантниот цевковод и цевките од нодуларен лив DN 150 mm е приближно 1.950 m, бројот на пожарни ниши со хидрант во тунелите е 15 парчиња и два хидранта на секој тунелски портал. Исто така, беше изведено и загревање на сите крстосници за хидрантски ниши.

Новиот резервоар со пумпа на источниот портал е од армирана бетонска конструкција, во најголем дел вкопан и незабележителен, со исклучок на влезниот ѕид. Електричната опрема на пумпната станица е спроведена во согласност со проектот за обезбедување на потребните противпожарни стандарди во двата тунела. Цевководите на пумпната станица и некои противпожарни арматури ги инсталиравме според системот на жлебење на цевководните споеви на испорачувачот Victaulic.

Системот на LED-показатели е целосно имплементиран со индукциски тип показатели што овозможуваат полесно одржување и замена во случај на оштетување / дефект поради безжичниот пренос на енергија (индукција).

Целиот систем е повторно поврзан со контролниот систем на операторот AC на базата Вранско преку комуникацискиот протокол за управување и контрола на работењето.

Поголем дел од опремата за изведба нашата компанија ја испорача и ја вгради преку своите долгогодишни партнери / испорачувачи на опрема, со кои успешно соработуваме повеќе од 25 години.

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk