Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Обнова на хидрантната мрежа во тунелот Каравнке

Обнова на хидрантната мрежа во тунелот Каравнке

16.09.2011

На почетокот на август 2011 година ЦМЦ Екокон д.о.о., како водечки партнер заедно со компанијата Комуналне градње Гросупље доо, почна со обновување на хидрантната мрежа надвор и во тунелот Караванке. Извршувањето на работите е добиено врз основа на изборот на јавниот тендер на инвеститорот Дарс д.д. Нашата компанија ги изврши сите машински и други инсталациски работи за модернизација и за надградба на системот за напојување на хидрантната мрежа на тунелот Караванке изграден во 1991 година.

Работите надвор од тунелот вклучуваа реконструкција на резервоарот Пресушник, изградба на новиот за да ги вклучи истечните води, нова црпалка за истечните води и нова приклучна шахта. Во рамките на ова беше инсталирана целокупната неопходна опрема за пумпни станици, нова компримирана хидрантна вода и приклучна шахта: црпалки, мерачи на проток, безбедносно-регулациска арматура, надворешни хидранти, лебдечки вентили и сите потребни фазонски елементи, арматура и цевки од нодуларен лив. Целиот систем повторно е поврзан со контролниот систем на операторот AC на базата Хрушица преку комуникацискиот протокол за управување и контрола на работењето.

Работите внатре во тунелот вклучуваа реконструкција и надградба на опремата на хидрантните ниши во тунелот. Сменети се сите арматури (петли, фази, тунелските хидранти) во хидрантните ниши. Секоја локација, исто така, е надградена со регулирање на притисокот. Со цел да се зголеми противпожарната безбедност, со проектот беа вградени дополнителни нови тунелски хидрантни уреди со пена за гаснење пожар во сите ниши за застанување. Обновен беше и дел од загревањето на цевководот за напојување на влезниот дел од порталот.

Нашата компанија испорача и вгради поголем дел од опремата за обновување преку долгогодишните партнери / испорачувачи на опрема, со кои успешно соработуваме повеќе од 20 години. Поради спецификите на барањата, дел од опремата ја изведовме со испорачувачи, со кои се надеваме дека ќе соработуваме и во иднина на слични проекти за водоводните системи.

 
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk