Јасната имагинација и одличната имплементација на транспарентните решенија се основа за реализирање на успешни проекти.

 
 
 
 
 
 

Систем за наводнување Калце - Накло

Систем за наводнување Калце - Накло

21.03.2013

Во пролетта 2013 година ја изведовме надградбата на системот за наводнување Калце Накло. Ги изведувавме механичките и електричните работи за приближно 12 км нови цевководи PEHD (d450-d90) и на постојниот објект за црпење / филтрирање го надградивме со електромеханичка опрема со соодветен капацитет.

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk