Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Мерачи на топлинска енергија

Монтажата на мерачите за топлинска енергија е можна само во системите со затворена јамка за греење или ладење. Доводот и враќањето на јамката на потрошувачот на топлинска енергија формираат прстен, како што се:

  • круг за греење / ладење на станбената единица,
  • подно греење / ладење,
  • производство на топол воздух (конвектори),
  • круг на разменувач на топлина,
  • далечинско греење

Од корисен аспект мерачите се појавуваат во две улоги:
а) како разделувачи на потрошувачката на енергија на секундарната работа, обично во повеќе станбените згради или деловни објекти со повеќе корисници
б) како примарен мерач во системите за далечинско греење со или без топлотни потстаници.

Пренесената топлина за целите на греење или на ладење се пресметува со помош на равенката:

∆H = k(T) x QV x ∆T x ∆t

∆H = промена во енталпија, пренесена енергија, на пример: kWh, MJ
k(T)= топлотен коефициент (исто така, може да биде k-фактор); приближно 1,16 MWh/m3/K или 4,18 MJ/ m3/K за вода; еднаков на густината [kg/m3] помножена со специфичната топлина на медиумот [kJ/kg/K], во зависност од апсолутната температура на доводот и враќањето,
QV = волуменски проток на медиумот, на пример: l/h, m3/h,
∆T = температурна разликата меѓу температурниот довод и поврат,
∆ t = измерен временски интервал, на пример: h (часа), мин. денови.

Во практика познаваме два дизајна на мерачи на топлинска енергија:

  • Компактна верзија на мерач со еден температурен сензор во самото куќиште на проточниот сензор. Мерачите имаат само едно одобрение за типот како целина, ограничување на температурата на медиумот до околу 90°C и се малку поекономични од одвоената верзија.
  • Одвоената верзија на мерачот, каде што за секој поединечен составен дел е потребно самостојно одобрување и верификација. Мерачите може да се користат во системите со температура до 200°C, а според цената поскапи се од компактните.

Во продажната програма ја застапуваме опремата на швајцарскиот производител Sontex SA, а покрај механичките, таа развива и мерачи за топлотна енергија со мерење на протокот врз основа на блик (Fluidic Oscillator). Принципот обезбедува исклучително стабилно и долготрајно мерење со голема прецизност и во самиот мерачки дел не постојат подвижни компоненти.

 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk