Проектирање, изведба, продажба, инсталација и одржување на водоводните системи, како и на системите за мерење и филтрација на вода со 24-часовна техничка поддршка.

 
 
 
 
 
 

Мерачи на проток

Како мерачи на проток обично ги означуваме уредите со кои во секое време можеме да го одредиме количеството на декантираниот медиум во временската единица - моментен проток. За течностите (накапана течност, гасови) единиците за количина може да се дадат во маса (кг, т) или волуменски единици (l, m3), така што мора да направиме разлика меѓу масата и волуменскиот проток. Членот за спојување меѓу двата протока ја претставува густината на измерениот медиум (ρ).

Во принцип го мериме протокот:

  • преку мерење на разликата во волуменот на течностите (флуидот) што временски ги определуваме
  • преку мерење на брзината на протокот низ познат пресек според равенката:

Q = v x A

Q – проток на флуид; на пример: m3/h
v – брзина на течноста во проточниот пресек; на пример: m/s
A –површина на проточниот пресек; на пример: mm2

  • индиректно преку мерење на разликите во притисоците (Bernoulli)

Без оглед на процесот на одредување на протокот, главен водич при изборот се соодветниот мерач; вистинската технологија, вистинската димензија.

Треба да бидеме внимателни во однос на ова:

Карактеристики на мерачот: барањето за мерење, подрачјето за мерење, точноста, континуираното или мерењето на примероци, дозволените загуби, постојната инфраструктура...

Карактеристика на медиумот: чистина, хемиски својства, температура, притисок, присуство на честички, воздух...

Начин на инсталација и одржување: просторно ограничување, напојување, комуникација, барања за верификација, пристап, кадар и средства за одржување...

Фактори на средината

Економски фактори: оперативни и трошоци за одржување, враќање на инвестицијата...

Во нашата понуда ќе најдете стандардни магнетно-индуктивни и ултразвучни мерачи на проток за подрачјата на водата за пиење и технолошката вода и на отпадните води, како и многубројни решенија за проток на агресивни медиуми, гасови, воздух и пареа.

 
 
 
Ако сте заинтересирани за повеќе, ве молиме контактирајте не на телефон +389 23 130 293 или преку онлајн формуларот.
 
 
 

Пребарувач

 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk