Само кога нешто ќе тргне наопаку сфаќаме колку важна е беспрекорната инфраструктура.

 
 
 
 
 
 

Автоматското читање на мерачите за контрола на потрошувачката на вода

Автоматското читање на мерачите за контрола на потрошувачката на вода

Приспособеното решение за автоматско читање обезбедува брза повратна информација за потрошувачката на вода и за состојбата на системот.
Приспособеното решение за автоматско читање за комуналните системи или индустријата обезбедува брза повратна информација за потрошувачката на вода. Радиопреносот на податоци овозможува лесна инсталација на системот и широка функционалност за клиентот:

  • контрола на потрошувачката на вода во реално време,
  • откривање на протекување (време, проток, волумен) и пренос на алармни пораки,
  • аналитичко димензионирање на мерачот за оптимална контрола на мерната точка,
  • откривање на времето на запирање на мерачот,
  • следење на стареењето на мерачите,
  • следење на можниот повратен проток во дистрибутивната мрежа,
  • контрола на трошоците за дистрибуција на вода,
  • подобрување на балансот на вода.
 
 
 

контакт

ЦМЦ ГРОУП д.о.о.
Република Северна Македонија
Ул. Борис Трајковски бр. 280
1000 Скопје

T: + 389 23 130 293
F: + 389 23 130 285
E: contact@cmc-group.mk